Privacy policy

Algemeen

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht, GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Zij hertekent en vervangt de privacywetgeving van de Europese lidstaten.
Zodoende willen wij, Vanneuville Wielersport, onze klanten, toekomstige klanten, leveranciers, partners en tegenpartijen zoveel mogelijk informeren, hun privacy respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Dit voor wat betreft het verzamelen, opslaan, gebruiken, communiceren en openbaar maken van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website (www.vanneuvillewielersport.be) alsook op alle relaties (en de gegevensuitwisseling die eventueel hiermee gepaard gaat) tussen iedereen verbonden aan Vanneuville Wielersport en haar klanten, toekomstige klanten, leveranciers, partners en/of tegenpartijen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Vanneuville Wielersport, ondernemingsnummer BE 0426.981.627, met kantoor gevestigd te Albert-1-Laan 107
8670 Oostduinkerke.
Telefoonnummer: +32 (0) 50 69 10 04 Mailadres: info@vanneuvillewielersport.be

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt

Vanneuville Wielersport verzamelt alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de tussen u en ons bestaande overeenkomst. Ofwel werden deze persoonsgegevens door u meegedeeld bij contactname met onze praktijk of bij een sollicitatie, maar ook kunnen deze gegevens bekomen worden via uw website of via uw publiek toegankelijk sociaal mediaprofiel.

Welke gegevens zijn dat?

Identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en gsm-nummer, e-mailadres
Persoonlijke gegevens: o.m. geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer,
Doel van de verzamelde persoonsgegevens
Vanneuville Wielersport verzamelt uw persoonsgegevens om:
– u te identificeren
– u te contacteren
– onze diensten te verlenen op een correcte en kwalitatieve manier
– u een goede uitvoering van onze opdracht te garanderen
– uw sollicitatie te verwerken en te behandelen om uw capaciteiten en persoonlijke kenmerken na te gaan
in functie van de vacature
– onze diensten te analyseren en te verbeteren
– u op de hoogte te houden van ons dienstverleningsaanbod
Steeds zullen wij bij Vanneuville Wielersport evenwel streven naar een evenwicht tussen ons belang en het respecteren van uw privacy.

Bewaren van de persoonsgegevens

Vanneuville Wielersport gebruikt uw persoonsgegevens als daarvoor een duidelijk doel aanwezig is. Als wij geen doel meer hebben dan worden de gegevens verwijderd. Uw persoonsgevens zullen dan ook niet langer bewaard worden dan nodig voor de doeleinden waarvoor die gegevens zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is:
– hetzij door de naleving van een verjarings- of vervaltermijn voorzien in de wet
– hetzij door naleving van een andere wettelijke verplichting.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoongegevens worden verwerkt door verschillende personen/ondernemingen:
– medewerkers en werknemers van Vanneuville Wielersport
– betrokkene zelf
– derden: o.a. IT-dienstverleners, externe boekhouder, consultants, ICT(-beveiliging-)dienstverleners, zoals bv. Microsoft, marketing- en communicatiebureaus, sociale media, deskundigen, … elk voor zover zij belang hebben/noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze opdracht/overeenkomst.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Vanneuville Wielersport vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens op een veilige manier worden behandeld. Zodoende wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Jammer genoeg is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Dus hoewel Vanneuville Wielersport al het mogelijke in het werk stelt om de veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren, kan dit niet voor de volle 100% gegarandeerd worden.

Doorgifte naar landen buiten de E.E.R.

Vanneuville Wielersport zal in principe uw persoonsgegevens niet doorgeven aan entiteiten gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R.). Indien er toch sprake zou zijn van zo’n overdracht dan zal deze doorgifte worden beheerst door de bepalingen van een doorgifteovereenkomst waaraan strenge voorwaarden verbonden zijn.

Uw privacy / uw rechten

  • uw gegevens inkijken: inzage in de gegevens die wij over u verwerken is mogelijk ; wanneer u het recht van inzage uitoefent dan zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw persoonsgegevens
  • uw gegevens laten verbeteren: mogelijk zijn de door ons opgeslagen gegevens niet (meer) correct of onvolledig; u kan steeds vragen om ze te verbeteren of aan te vullen
  • uw gegevens laten verwijderen: als u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken dan kan u steeds vragen om ze te verwijderen;
  • mogelijkheid u te verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens: als u het niet eens bent met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kan u zich daartegen verzetten. Dit verzet zullen wij inwilligen tenzij er dwingende redenen/gronden zijn om dat niet te doen (bijvoorbeeld: bij fraudebestrijding)
  • soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt: bepaalde gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven. Als u het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces dan kan u ons steeds contacteren
  • vragen om uw gegevens over te dragen aan een derde partij: persoonsgegevens, die u zelf aan ons heeft verstrekt, kunnen aan u of rechtstreeks aan een hiertoe gemachtigde derde partij overgedragen worden, als u hierom vraagt. We dienen evenwel op te merken dat de privacywetgeving een aantal beperkingen voorziet op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.
  • Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos. Gelieve evenwel steeds zo specifiek mogelijk te zijn. Enkel dan kunnen wij uw vraag concreet en correct behandelen. Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent moeten wij uw identiteit zo goed mogelijk verifiëren. Vandaar dat er steeds een kopie van uw identiteitskaart kan of zal gevraagd worden bij een dergelijke aanvraag. Heeft u een vraag of een opmerking dan kan u terecht op ons mailadres info@vanneuvillewielersport.be.

Wanneer echter uw verzoek ongegrond of buitensporig is dan kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten of kunnen wij uw verzoek weigeren. Bovendien kunt u deze rechten slechts éénmaal om de zes maanden uitoefenen.

Uiterlijk één maand na ontvangst van uw aanvraag zal u op de hoogte gebracht worden van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Klachten

Wanneer u het oneens bent met de manier waarop Vanneuville Wielersport uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u vanzelfsprekend contact opnemen met ons.
Daarnaast beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Mail: commission@privacycommission.be

Wijzigingen en update van het privacybeleid

Vanneuville Wielersport kan het privacybeleid steeds aanpassen. Bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten of wanneer de geldende wetgeving wijzigt. Zodoende is het belangrijk om onze privacyverklaring regelmatig door te nemen op onze website. Bij belangrijke wijzigingen zal u in de mate van het mogelijke voorafgaandelijk persoonlijk worden geïnformeerd. Ook zal u om uw toestemming worden verzocht, dit in het geval wanneer de wet dit vereist.